Afronding Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS)

Afronding Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS)

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen, dat het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (PBT) in opdracht van het ministerie van OCW uitvoert. Het versterkingsprogramma is een ondersteunende faciliteit voor partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen in het primair- en voortgezet onderwijs.

Het project binnen AOSON is afgerond en de opbrengsten zijn verantwoord naar het ministerie van OCW. Bij op de website is meer te lezen on het kopje VSLS.

De samenwerking tussen opleidingsscholen in de regio (bijvoorbeeld in het Platform overleg bij de instituutspartners) heeft geleid tot versterking van de regionale samenwerking en naast agendering in de bestaande overlegstructuur, ook tot regiobijeenkomsten van projectleiders VSLS en een gezamenlijke startbijeenkomst in Nijmegen. Het halen en brengen principe tussen de verschillende projecten heeft leerprocessen versneld en inzicht gegeven in elkaars opbrengsten.

Het VSLS-project heeft het innovatief vermogen (ten behoeve  van het onderwijs) vergroot doordat er in de regio is samengewerkt op vastgestelde thema’s, wat heeft geleid tot  een gezamenlijke focus en urgentie. Er is gewerkt vanuit een multidisciplinaire aanpak  in variabele  doelgroepen (studenten, starters, docenten, opleiders, experts). Door het VSLS-project  heeft het AOS-netwerk behalve op strategisch en tactisch niveau ook op operationeel niveau gefungeerd: veel uitvoerders waren betrokken bij startbijeenkomst en kennisdeling.
VSLS heeft geleid tot inter-institutionele ontwikkelingen: in cross-overs is door instituten samengewerkt (ook buiten de eigen AOS) en expertise is gekoppeld. VSLS heeft actief bijgedragen aan een groter besef van de doorlopende lijn van de initiële naar de  inductie- en de professionele fase; in de doorloop van dit besef worden nu op meerdere fronten ontwikkelingen in gang gezet in relatie tot doorlopende professionalisering, regionale arbeidsmarktvraagstukken en regionale tekortvakken.
Gaandeweg het VSLS-project is de gelijkwaardigheid tussen de  verschillende AOS-sen (nog) sterker geworden en heeft geleid tot  gezamenlijke professionaliserings activiteiten. Op basis van de tot stand gekomen producten en de verworven kennis en ervaring wordt het mogelijk verder in te spelen op de ontwikkeling  van de initiële, de  inductie en ervaren fase als basis voor persoonlijke professionele ontwikkeling. Producten en verworven kennis en ervaring uit het VSLS-project kunnen betrokken worden in professionaliseringsactiviteiten, waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden tot aanmelden voor het lerarenregister.

 

By |2018-03-28T11:14:06+00:00maart 28th, 2018|Nieuws|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment