AOS Oost-Nederland

De school als lerende gemeenschap

De AOS-ON hanteert het beroepsbeeld van Snoek en anderen (2017) als basisberoepsbeeld. Binnen alle vier domeinen is ruimte om te ontwikkelen en transformeren. Het gaat er vooral om hoe de opleider de aanstaande leraar in positie brengt om zich te ontwikkelen. Gericht op het vermogen om vertalingen en verbindingen te maken tussen theorie en praktijk en daarbij wijzend op de ruimte die er in de context is om (leer)mogelijkheden te benutten.

Opleiden van transformatieve leraren

De AOS-ON biedt (aanstaande) leraren mogelijkheden om zich – vanuit interactie en onderzoekend leren – te ontwikkelen tot een authentieke en reflectieve professional. Wij leggen de nadruk op transformatief leren, omdat verschillende oplossingsrichtingen en andere perspectieven ruimte bieden om kritisch naar eigen aannames te kijken, situaties te begrijpen en nieuwe opties voor acties te vinden. Dat is nodig om kennis, vaardigheden en de professionele identiteit te kunnen veranderen of ombuigen. De persperspectiefwisseling ondersteunen we door het leren van leerlingen, van (aanstaande) leraren en van lerarenopleiders met elkaar te verbinden.

Begeleiding

Een belangrijke rol in de begeleiding van (aanstaande) leraren is belegd bij werkplekbegeleiders. Binnen onze samenwerking is de werkplekbegeleiding in handen van de schoolopleider en vakcoach. Zij verzorgen samen de eerstelijnsbegeleiding richting (aanstaande) leraren.De bekwaamheidsgebieden zijn bij de begeleiding het uitgangspunt. De schoolopleider richt zich met name op de brede professionele basis en pedagogische bekwaamheid. De vakcoach richt zich ook op het pedagogische en daarnaast op vakinhoudelijke en vakdidactische bekwaamheid.

Binnen onze opleidingsschool is de schoolopleider vanaf de eerste kennismaking betrokken bij alle (aanstaande) leraren. In de oriëntatiefase van de tweedegraadsopleidingen ligt de nadruk van de eerstelijnsbegeleiding bij de schoolopleider. Bij alle trajecten is er sprake van een nauwe samenwerking tussen vakcoach en schoolopleider. De schoolopleider is samen met de instituutsopleider in alle gevallen de eindverantwoordelijk begeleider en beoordelaar. De (aanstaande) leraar, het instituut en de school vormen samen de driehoek waar theorie en praktijk wordt benut in een contextrijke leeromgeving.

Het begeleidingstraject wordt zorgvuldig afgestemd met de individuele (aanstaande) leraar. De leerroute wordt op basis van opleidingseisen, leervragen, leerdoelen en leeractiviteiten uitgestippeld. Van belang is dat werkplekbegeleiders voldoende ruimte en tijd hebben om de begeleiding vorm te geven.De schoolopleiders binnen de AOS-ON zijn structurele begeleiders met vaste uren, vakcoaches zijn incidentele begeleiders waarbij de uren niet altijd direct worden toegekend. Vakcoaches zijn belangrijke rolmodellen voor de (aanstaande) leraar. Vakcoaches doen voor, wijzen de weg, dagen uit, openen deuren, geven feedback, ondersteunen het leerproces met advies en strategieën. Vakcoaches zijn als het ware een kompas. Daarom is het van belang om je bewust te zijn van de positie van vakcoach in je organisatie. Want werkplekleren gaat niet vanzelf. Je hebt georganiseerde begeleiding nodig. Op de volgende bladzijde tref je de nadere invulling van de werkplekbegeleiding.

Leerwerktaken

Tijdens het werkplekleren kunnen er meer specifieke, gepersonaliseerde leerwerktaken worden uitgevoerd naar behoefte en keuze van de aanstaande leraar. Deze leerwerktaken bestaan uit opdrachten waarbij theorie en praktijk gekoppeld zijn. Binnen de AOS-ON is een bundel met voorbeelden van leerwerktaken beschikbaar.