Wat is SWPBS?

Gaat in de klas veel aandacht naar enkele leerlingen met gedragsproblemen, waardoor de docent het gevoel krijgt dat de rest van de klas tekort wordt gedaan? School Wide Positive Behavior Support is in het VO een aanpak waarbij de focus ligt op een positieve benadering en het aanleren van gewenst gedrag in plaats van afleren van ongewenst gedrag. School wide Positive Behavior Support, een schoolbrede aanpak voor het aanleren van gedrag door het uitspreken van positieve gedragsverwachtingen.

Vijf pijlers

  • Schoolbrede aanpak gebaseerd op gedeelde waarden
  • Gericht op preventie
  • Vanuit een positieve benadering
  • Planmatige aanpak op basis van data
  • Ketenaanpak

Binnen AOSON is op de locatie Potskampstraat (afdeling onderbouw) van het Twents Carmel College SWPBS in 2014 ingevoerd. De invoering en begeleiding wordt vormgegeven door het docententeam en het expertise centrum PBS Windesheim.

SWPBS is op een school geïmplementeerd onder begeleiding van een PBS-coach. De PBS-coach begeleidt de schoolontwikkeling. De begeleiding ligt echter niet alleen in handen van deze PBS-coach. Binnen het team is een PBS-team opgericht, waarbij elk lid een andere rol heeft. Zo is er een PBS-specialist voor ondersteuning van kinderen, leraren en ouders in het gele en rode gebied van de PBS-driehoek. Er is een datamanager die verantwoordelijk is voor de dataverzameling en analyse. De PBS-coördinator zorgt voor interne communicatie en verankering van SWPBS in de school. Het is de bedoeling dat de PBS-coach uiteindelijk misbaar wordt en de school zichzelf kan begeleiden. Het coachen is een complex proces, omdat er verschillende taken zijn die niet verenigd kunnen worden in één persoon en de duurzaamheid goed gewaarborgd moet worden.