Waarom onderzoek in de school? 

Ontwikkelen van een onderzoekende houding 

Omdat een onderzoekende houding aan de basis staat van onderwijs- en schoolontwikkeling, heeft de AOSON de keuze gemaakt om de academische kop te behouden. Vraagstukken die in ontwikkelagendas van de partners staan, worden ingezet als onderwerp voor onderzoek door aanstaande docenten. Door docenten en aanstaande docenten samen te laten werken ontstaat een wisselwerking in kennis en ervaring. Dit ondersteunt het ontwikkelen van een onderzoekende houding waarbij het cyclisch werken en onderzoekmatig verbeteren van de eigen praktijk ook gerelateerd wordt aan taakgerichte samenwerking en schoolontwikkeling. De resultatenvan dit proces worden intern en extern gedeeld.   

Expertise en kennis verkregen door samen opleiden worden als brugfunctie ingezet bij integratie van onderzoek, inductietrajecten startende leraren en bij docentprofessionalisering. De AOSON is verantwoordelijk voor het opleiden van aanstaande leraren, iedere partner heeft vervolgensde verantwoordelijkheid om samen opleiden te verduurzamen met een doorlopende leerlijn voor het inductietraject, verdere professionalisering en inbedding in HR-beleid. Uitgangspunten bij verduurzaming zijn het beroepsbeeld, georganiseerde samenwerking tussen opleidingsteams van instituten en scholen en afstemming tussen opleidingsfunctionarissen en HR.   

Het onderwerp wat onderzocht gaat worden komt altijd uit de eigen onderwijs praktijk  van de student gekoppeld aan de onderwijscontext van de VO-School. 

Tijdens de Leer Werk Stages binnen de AOS-ON scholen word je begeleid door je schoolopleider of, in het geval van een eindstage, door de onderzoekscoördinator van je stageschool.

Voor alle leerjaren van de opleiding wordt een begeleidingstraject bij het onderzoek geboden op de AOS-ON scholen. In centrale bijeenkomsten wordt onder andere aandacht besteed aan de methoden en technieken van onderzoek. De opgedane kennis kun je steeds toepassen in je eigen onderzoek. Daarnaast is de koppeling van de onderzoeksvraag aan de praktijk een belangrijk thema bij deze bijeenkomsten. De bijdrage van het onderzoek aan je eigen onderwijspraktijk en/of aan de onderwijsontwikkeling op je school is immers het uitgangspunt.

Naast centrale bijeenkomsten kun je voor ondersteuning ook terecht bij je schoolopleider of onderzoekscoördinator voor vragen over onderzoek opzet, aanpak en vervolgstappen.

Daarnaast wordt je ook ondersteund door de (onderzoeks)begeleider van de lerarenopleiding. De wijze waarop verschilt per leerjaar en instituut. Zie daarvoor de studiewijzers.

Ter afronding van deze onderwijseenheid presenteer je het onderzoek op de opleidingsschool aan medestudenten en collega’s van de school.