Samen opleiden

Visie op samen opleiden, onderzoeken en ontwikkelen.

In de visie van bestuur van AOS-ON wordt het opleiden van docenten gekoppeld aan schoolontwikkeling en innovatie, waarbij praktijkrelevant onderzoek – zowel vanuit opleidingsperspectief als vanuit schoolontwikkelingsperspectief – een belangrijke rol speelt. Docenten opleiden en professionaliseren, onderzoek doen en onderwijsinnovaties in gang zetten worden binnen AOS-ON verknoopt en gezien als kerntaken van de partners gericht op het optimaliseren van het leren van leerlingen.

Leren, werken, opleiden en professionaliseren komen als functies in de school bij elkaar en dragen bij aan de versterking van het leren van de (aanstaande) docent in alle fasen van zijn loopbaan, een leven lang leren voor onderwijspersoneel krijgt concreet vorm. Opleiden brengt vernieuwing tot stand in de onderwijspraktijk door docenten en aanstaande docenten samen aan ontwikkeling te laten werken. Innovatieve en onderzoekende leergemeenschappen van (aanstaande) docenten bevorderen het doorontwikkelen (herontwerpen) van onderwijsconcepten om aan leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden en het leren van de leerlingen te optimaliseren. Daarbij is aandacht voor de koppeling theorie en praktijk, omdat dat de kwaliteit van het opleiden van (aanstaande) docenten bevordert.

Partners werken samen en versterken elkaars kwaliteit. Verankering van opleiden en onderzoek in een regionaal netwerk maakt kennisontwikkeling in gezamenlijkheid en kennisdeling tussen de betrokkenen bij de scholen en de instituten eenvoudiger, toegankelijker en betekenisvol. En vergemakkelijkt de toegang tot het onderwijsberoep. Bij de inrichting van de AOS-ON is gekozen voor het partnermodel: instituten en vo-scholen zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van aanstaande docenten. Betekenisvolle leerwerkplekken, een goede begeleidings- en beoordelingssystematiek en een onderzoekende cultuur met praktijkonderzoek als leer- en ontwikkelactiviteit zijn doel. Om deze doelstellingen duurzaam te realiseren hebben we structurele aandacht voor de borging van het concept Samen Opleiden in de school en op de instituten. Om de visie waar te maken is een samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau vereist.