De schoolopleider overlegt op zijn locatie welke plaatsing van studenten mogelijk is. Hij werkt voor de school waar jij stage loopt en coördineert daar het werkplekleren. Hij is de eerste contactpersoon van de student op de locatie, voorziet de student van relevante informatie, neemt de planning en uitvoer door en begeleidt de student op alle competenties behalve de vakdidactische/vakinhoudelijke.

Hij neemt binnen AOSON samen met de werkplekbegeleider (vakcoach) de begeleiding van de student op zich.

De schoolopleider geeft feedback op het leerplan, de doelen en het onderzoeksproces van de student. Hij begeleidt de student in de keuze van de meest passende Leerwerktaken en borgt het inzicht in een brede beroepsrol bij de student. Hierbij monitort hij ook de gang van zaken met betrekking tot het functioneren binnen de locatie en het team.

De schoolopleider laat de student de koppeling maken tussen de (opleidings) literatuur en de praktijk.

De schoolopleider verzorgt samen met de andere schoolopleiders de intervisie. De schoolopleider coördineert het lesbezoek bij studenten.

De schoolopleider heeft contact met de werkplekbegeleider, de Instituutsopleider en opleidingsfunctionaris over de voortgang van de student.

De schoolopleider ontvangt van de werkplekbegeleider voor de tussen- en eindevaluatie een verslag over de vakdidactische en vakinhoudelijke competentie en vult de rapportage aan met de overige competenties. Hij beoordeelt samen met de Instituutsopleider de tussen- en eindevaluatie van de student.