MISSIE

Vanuit de visie kiezen de partners van de AOS-ON voor gezamenlijke verantwoordelijkheid in Samen Opleiden met de volgende missie:

het opleiden en begeleiden van nieuwe docenten

het professionaliseren van de zittende docent

het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen

het koppelen van nieuwe theoretische inzichten aan het handelen in de praktijk

een goede onderwijswerkgever te zijn en een bijdrage te leveren aan het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan docenten

VISIE

AOS-ON ziet Samen Opleiden van leraren als een maatschappelijke opdracht. Het opleiden van docenten wordt daarbij gekoppeld aan schoolontwikkeling en innovatie. De school als lerende gemeenschap. AOS-ON wil het leren en professionaliseren van aanstaande en zittende docenten verknopen en richten op het optimaliseren van het leren van leerlingen. Een leven lang leren voor onderwijspersoneel krijgt dan concreet vorm. Studenten werken samen met zittende docenten tijdens hun opleiding vanuit een onderzoekende en lerende houding aan de verbetering van het (eigen) onderwijs. Bekwaamheid komt je niet aanwaaien. Je leven lang moet je er voor werken, blijven slijpen, verfijnen en vernieuwen. AOS-ON zet in op samen leren binnen een lerende organisatie, omdat participatie in een leergemeenschap een productieve manier is om de professionele ontwikkeling te bevorderen.

Samen Opleiden is daarmee naast doel ook middel, opleiden brengt vernieuwing tot stand in de onderwijspraktijk door docenten en aanstaande docenten samen aan ontwikkeling te laten werken. Deze innovatieve en onderzoekende leergemeenschappen van (aanstaande) docenten bevorderen het doorontwikkelen (herontwerpen) van onderwijsconcepten om aan leerlingen een zo optimaal mogelijke leeromgeving te bieden. Deze leeromgeving is daarmee weer (meer) betekenisvol als leerwerkplek voor de aanstaande docent. In het Samen Opleiden heeft AOS-ON veel aandacht voor de koppeling theorie en praktijk, omdat dat de kwaliteit van het opleiden van (aanstaande) docenten bevordert.