Positive behaviour support (PBS)

Positive behaviour support (PBS)2018-03-28T11:38:57+00:00

Wat is SWPBS?

Gaat in de klas veel aandacht naar enkele  leerlingen met gedragsproblemen, waardoor de docent het gevoel krijgt dat de rest van de klas  tekort wordt gedaan? School Wide Positive Behavior Support is in het VO een aanpak waarbij de  focus ligt op een positieve benadering en het aanleren van gewenst gedrag in plaats van afleren  van ongewenst gedrag. School wide Positive Behavior Support, een schoolbrede aanpak voor het aanleren van gedrag door het uitspreken van positieve gedragsverwachtingen.

Vijf pijlers

  • Schoolbrede aanpak gebaseerd op gedeelde waarden
  • Gericht op preventie
  • Vanuit een positieve benadering
  • Planmatige aanpak op basis van data
  • Ketenaanpak

Binnen AOSON is op de locatie Potskampstraat (afdeling onderbouw) van het Twents Carmel College SWPBS in 2014 ingevoerd. De invoering en begeleiding wordt vormgegeven door het docententeam en het expertise centrum PBS Windesheim.

SWPBS is op een school geïmplementeerd onder begeleiding van een PBS-coach. De PBS-coach begeleidt de schoolontwikkeling. De begeleiding ligt echter niet alleen in handen van deze PBS-coach. Binnen het team is een PBS-team  opgericht, waarbij elk lid een andere rol heeft. Zo is er een PBS-specialist voor ondersteuning van kinderen, leraren en ouders in het gele en rode gebied van de  PBS-driehoek. Er is een datamanager die verantwoordelijk is voor de dataverzameling en analyse. De PBS-coördinator zorgt voor interne  communicatie en verankering van SWPBS in de school. Het is de bedoeling dat de PBS-coach uiteindelijk misbaar wordt en de school zichzelf kan begeleiden.  Het coachen is een complex proces, omdat er verschillende taken zijn die niet verenigd kunnen worden in één persoon en de duurzaamheid goed gewaarborgd  moet worden.

Op elke locatie/team waar met bezig is gegaan met PBS is een PBS-team gestart.
In dit team zijn de rollen belegd van coördinator, datamanager en specialist. De uren voor het PBS-team komen vanuit de locatie/team zelf.
Voor de mensen in de PBS-teams is scholing georganiseerd. In totaal omvatte dat 5 cursussen.
Nadat er bij de PBS-teams voldoende basiskennis aangaande PBS aanwezig was is er op elke locatie binnen het TCC een studiedag georganiseerd als opstart van PBS op de locatie. Daarna zijn de teams op de locaties be

 

 

PBS-teams

Op elke locatie/team waar met bezig gaat met PBS is een PBS-team gestart.
In dit team zijn de rollen belegd van coördinator, datamanager en specialist. De uren voor het PBS-team komen vanuit de locatie/team zelf.
Voor de mensen in de PBS-teams is scholing georganiseerd. In totaal omvatte dat 5 cursussen (zie onder).
Nadat er bij de PBS-teams voldoende basiskennis aangaande PBS aanwezig was werd op elke locatie een studiedag georganiseerd als opstart van PBS op de locatie. Daarna gaan de teams op de locaties bezig met PBS. Het PBS team verzorgt op de eigen locatie scholing voor het team en verzamelt, bespreekt en evalueert verzamelde data rond moeilijke onderwijssituaties. Parallel hieraan worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor de mensen die de cursus volgen.

De locaties/teams, waar PBS draait, vormen een professionele leergemeenschap. Samen optrekken, ven elkaar en met elkaar leren. Vanuit onderzoek blijkt dat PBS in de loop der jaren steeds meer in het team doordringt. De volledige implementatie duurt 4 tot 8 jaar. Daarnaast is ook spraken van verloop van collega’s waardoor continue professionalisering en borging vereist is.

SWPBS heeft een permanente plaats gekregen in het curriculum van de tweedegraads lerarenopleiding van Windesheim. Dit heeft de praktische uitwerking in de het handboek en leerwerktaken.

AOS-WH bundel leerwerktaken

https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/educatie/expertisecentrum-pbs/wat-is-pbs/

Presentaties en literatuur.

DevijfpijlersvanSWPBSanno20162 (1)

masterclass18042017

Remediaal012016PassendOnderwijsenSWPBS

SWPBSinhetVO (2)

Presentatie PBS studiedag 6 november 2017